info

obch. podminky

Obchodní podmínky


Toto jsou Obchodní podmínky pro zprostředkování nákupu a prodeje startovného na sportovní akce prostřednictvím online aplikace na adrese www.sportchallenge.cz. Kupující je v tomto případě zájemce o účast na sportovní akci a prodávající je Ing. Jan Kolaja, Ph.D., Dědinova 1920, 288 02 Nymburk, IČO: 75181916, DIČ: CZ8103290998.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky se vztahujé pouze na akce, kdy Ing. Jan Kolaja, Ph.D. je zprostředkovatelem výběru startovného pro pořadatele sportovní akce. Tyto akce jsou označeny tak, že v propozicích, vystavených na webu sportchallenge.cz je odkaz na tyto obchodní podmínky.
  2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (kupující) prostřednictvím webové aplikace prodávajícího, jejichž předmětem je především koupě startovného na některou z akcí. Adresa webové aplikace je www.sportchallenge.cz.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a tato mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva aobchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsoudotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce zboží(startovného).
  7. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti suzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíkupující sám.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Kupující objednává zboží (startovné) přímo z webového rozhraní www.sportchallenge.cz.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání startovného je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při objednávání startovného jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Možnost registrace na danou akci ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto startovného. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanskéhozákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to především uvedení cen jednotlivých startovních balíčků na jednotlivé akce. Ceny startovného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny startovného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřítkupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Pro objednání startovného vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném startovném a způsobu úhrady kupní ceny startovného.
  4. Před zaplacením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat správnost zadaných údajů. Pokud kupující usoudí, že data nejsou správně zadaná, může objednávku stornovat. Pokud jsou data v pořádku, odešle kupující objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko Zaplatit online. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
  5. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením registrace(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronicképošty kupujícího.
 4. CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu startovného dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího; bezhotovostně platební kartou;
  2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná po dobu uvedenou při objednávce.
  3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. PLATEBNÍ BRÁNA

  1. Pokud akce umožňuje platbu přes platební bránu, je jejím poskytovatele společnost ComGate Payments, a.s.. Kontaktní údaje poskytovatele plateb pro případné reklamace nebo dotazy k platbám jsou uvedeny níže.
  2. Platební brána umožňuje následující možnosti:

   Platba kartou

   Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

   Platba bankovním převodem

   Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

   Po dokončení platby budete přesměrováni zpět na stránku Sportchallenge. Platba je potvrzena okamžitě.

 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze z tam uvedených důvodů odstoupit od kupní smlouvy.
  2. Webová aplikace Sportchallenge není určena k prodeji jiného zboží, na které by bylo možné uplatnit lhůtu 14 dní na vrácení zboží.
 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá právo účastnit se akce zaplacením celé kupní ceny startovného.
  2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronickéadresy ​info@sportchallenge.cz. ​Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickouadresu kupujícího
  3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Registrací a přihlášením k akci kupující uděluje prodávajícímu a partnerům akcí souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění uvedeném v registračním formuláři a dále schvaluje tyto obchodní podmínky prodávajícího a rovněž schváluje pravidla a podmínky akce na níž je kupováno startovné.
  2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající zobecně závazných právních předpisů.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvícepřibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatníchustanovení.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě anení přístupná.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jan Kolaja, Na Bohdalci 346/20, 460 15 Liberec, adresa elektronické pošty ​info@sportchallenge.cz​, telefon: 603 88 99 21.

Kontaktní údaje ComGate Payments, a.s.

       ComGate Payments, a.s.
       Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
       E-mail: platby-podpora@comgate.cz
       Tel:  +420 228 224 267