brigada

mtb

registruj se

Hopicup

07.09.2024 Jažlovice

archiv

přihlášení

Přihlášení k akci, krok 1 z 4

1 Vyplnění přihlášky
2 Kontrola vyplněných údajů
3 Souhrn, možnost přidat další účastníky, platba.
4 Hotovo

Přihláška

osobní údaje
Muž
Žena
souhlasím
startovní balíček (závod)
0,- Kč, zdarma
0,- Kč, zdarma
0,- Kč, zdarma
0,- Kč, zdarma
poznámka

pravidla účasti na akci

  • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
  • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci.Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.
  • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.
  • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.
  • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno disciplínou sportovní akce například přilbu v případě cyklistiky, inline bruslení, kolečkových lyží, skialpinismu.
  • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona.
  • V den akce se zavazuji účastnit pouze v případě, že na sobě nebudu pociťovat příznaky infekční choroby a zavazuji se rovněž dodržovat všechna aktuálně platná hygienická nařízení.
  • Přečetl jsem si rovněž podmínky účasti na webu pořadatele (nebo v propozicích zde) a přihláškou vyjadřuji svůj souhlas s nimi.

Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.